Colofon/disclaimer


Webredactie, communicatie en PR
Breitner Academie (AHK)
Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam
T 020 527 7220/ 06 42740001
E communicatiebreitner@ahk.nl

Auteurs- en beeldrecht/ copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieƫn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Copyrights van tekst en beeld berusten bij de AHK en de afzonderlijke auteurs/fotografen.

Beeldmateriaal
O.a. Bob Bronshoff, Thomas Lenden, Jonathan Andrew, Catharina Gerritsen

Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De AHK is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Delen