Reviewcommissie beoordeelt prestatieafspraken AHK als zeer ambitieus

Gepubliceerd op

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft het voorstel van de AHK voor prestatieafspraken met het Ministerie van OCW als ‘zeer goed’ gekwalificeerd. De commissie noemt het voorstel bijzonder ambitieus en realiseerbaar, en prijst de inzet van de AHK op differentiatie en zwaartepuntvorming.

 

Staatssecretaris Halbe Zijlstra en de HBO-raad sloten in december vorig jaar een hoofdlijnenakkoord over verbetering van kwaliteit en rendement van het onderwijs en meer differentiatie en profilering van hogescholen. Het akkoord bood het kader voor prestatieafspraken tussen het Ministerie van OCW en elke hogeschool afzonderlijk. De voorstellen hiertoe zijn in de loop van 2012 opgesteld en door een onafhankelijke reviewcommissie beoordeeld. Op maandag 24 september heeft de reviewcommissie zijn advies gepubliceerd en aangeboden aan demissionair staatssecretaris Zijlstra.

Ambitie
De AHK wordt door de reviewcommissie in de categorie ‘zeer goed’ geplaatst. Op het criterium 'ambitie en realiteitsgehalte' behaalt de AHK dankzij de bewezen kwaliteit zelfs de maximale score. De commissie constateert dat de AHK kan bogen op sterke prestaties op indicatoren als onderwijskwaliteit, excellentie van studenten, studenttevredenheidsscores, beoordelingen van NVAO-accreditaties, rendement, aantal contacturen en uitval. Tevens constateert de commissie dat de AHK als een van de weinige kunsthogescholen een subsidie heeft verworven in de eerste Sirius-ronde, namelijk voor de ontwikkeling van een Young Bachelors-programma voor de Nationale Balletacademie.

Het streven van de AHK naar voortzetting van het beleid en behoud van de hoge onderwijskwaliteit wordt dan ook gezien als zeer ambitieus en uitvoerbaar. Op het gebied van onderzoek en valorisatie wordt met name de sterke relatie van onderwijs en onderzoek met het werkveld geprezen. Doordat veel docenten óók actief zijn in het werkveld, staat het onderwijs en onderzoek binnen alle academies in open verbinding met het veld.

Aansluiting
Een van de kernpunten van het hoofdlijnenakkoord is een grotere differentiatie tussen en scherpere profilering van hogescholen. In het kader van zwaartepuntvorming signaleert de commissie dat de AHK zich sterk wil associëren met de metropoolregio Amsterdam, onder andere blijkend uit de sterke betrokkenheid bij de topsector Creatieve Industrie. Op het gebied van onderwijsdifferentiatie noemt de commissie de AHK-agenda ambitieus. De reductie van het aantal studenten in de bachelors Dans, Muziek en Theater zal geschieden op basis van kwaliteit, en de vrijkomende middelen worden ingezet ter versterking van de vooropleidingen en het masteraanbod.

Uitvoerbaarheid
Het derde criterium waarop de reviewcommissie de AHK-plannen heeft beoordeeld, is de uitvoerbaarheid. Ook hier wijst de commissie op het goede track record van de academies, blijkend uit subsidies, prijzen en andere verdiensten van medewerkers en alumni. Het voorstel wordt om die reden als uitvoerbaar gekenschetst.

zie ook
Download het voorstel prestatieafspraken AHK (PDF)
Download het advies van de reviewcommissie (PDF)

Website Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek
'Ambitieuze maar haalbare plannen voor hoger onderwijs' - Persbericht Ministerie van OCW

Delen